VIKTIGA JURIDISKA FRÅGESTÄLLNINGAR för ditt bolag kopplat till Covid 19

Frågor och svar från vår livestreaming med advokatfirman Delphi

 • Kan man permittera personal och samtidigt anlita giggare som i dagsläget inte jobbar på företaget?

  Delphi: Nej. Inte som huvudregel. En arbetsgivare ska ha använt sig av alla andra tillgängliga åtgärder för att minska sina arbetskraftskostnader för att vara berättigad korttidsersättning

  • Elin Broman, Delphi Stockholm

   

 • Var hittar jag enklast information om regelverket kring korttidspermittering i Norge, Finland och Tyskland...? Finns det något samlat ställe där jag kan hålla mig ajour för att vi ska göra rätt i bolaget?

  Delphi: System för korttidsarbete finns i princip inom samtliga EU-länder, det finns däremot inget samlat ställe för samtliga länders permitteringssystem.

  Stödet i Tyskland regleras i den tyska socialförsäkringslagstiftningen och administreras av den federala arbetsmarknadsmyndigheten, Bundesagentur für Arbeit. Myndighetens hemsida är www.arbeitsagentur.de. Den tyska federala regeringen beslutade den 13 mars om att korttidsarbete enklare kunde ansökas om på grund av corona. För mer info (på engelska) se https://www.bundesregierung.de/breg-en/search/kabinett-kurzarbeitergeld-1729898

  I Finland utgår inte ekonomiskt stöd för permittering. Däremot kan arbetstagaren ansöka om statlig arbetslöshetsförsäkring. Information om permittering i Finland finns på Arbets- och näringsbyråns hemsida: http://www.te-tjanster.fi/te/sv/arbetsgivare/personalutveckling_och_omstallningar/permittering/index.html.

  Norge har permitteringssystem, vilket administreras av deras myndighet för försäkringskassa, arbetsförmedling och kommunernas socialtjänst (”NAV”, https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/permittering/). För information om Norges permitteringssystem, se https://www.nav.no/no/bedrift/oppfolging/permittering-og-omstilling/permittering-og-oppsigelse och https://www.nav.no/person/koronaveiviser/.

  • Elin Broman, Delphi Stockholm
 • Hur fungerar det med deltidsanställda vid korttidspermittering, då man inte har kollektivavtal? Går de ändå ner i samma omfattning som de heltidsanställda och minskar lönen på samma vis fast på sin deltidstjänst?

  Samtliga arbetstagare som permitteras måste göra det i lika stor omfattning. Lagen om korttidsarbete gör inte skillnad på heltids- och deltidsanställda inom en driftsenhet, utan deras arbetsminskning ska vara densamma. Nedgången i arbete för samtliga blir därmed den nivå som arbetsgivaren kommer överens om med minst 70 % av arbetstagarna.

  Exempel: Har du en avtalad nedgång i arbetstid på 60 % och anställda som arbetar på 50 % sen tidigare kommer de heltidsanställda att gå ned till att arbeta 40 % och deltidsanställda att arbeta 20 %.

  • Elin Broman, Delphi Stockholm
 • Om man ändå blir tvungen att säga upp arbetstagaren under korttidsarbetet pga arbetsbrist – gäller ordinarie regler gällande arbetsgivarens varselskyldigheter? (har kollektivavtal)

  Tillämpning av korttidsarbete förändrar inte arbetsgivarens övriga arbetsrättsliga skyldigheter. En arbetsgivare har därför att iaktta tillämpliga kollektivavtal och regler angående varsel m.m.

  Elin Broman, Delphi Stockholm

   

 • För att ta del av krispaketet måste vi säga upp provanställda, har vi förstått rätt?

  Ja. Det finns ett krav på att arbetsgivaren måste vidta andra möjliga åtgärder för att minska sina arbetskraftskostnader. I det ingår att säga upp personer med provanställning, även om de behövs för verksamheten.

  • Elin Broman, Delphi Stockholm
 • Kan man använda korttidspermission för vissa roller i företaget Vi har både kollektivavtal för en juridisk enhet och icke för en annan juridisk enhet.

  För den juridiska person som är bunden av kollektivavtal finns större flexibilitet att styra om inom olika personalkategorier. För det bolag som inte är bundet av kollektivavtal skulle det fungera om de roller du syftar på uppgår till minst 70% av personalstyrkan på driftenheten.

  • Fredrik Nordlöf, Delphi Stockholm
 • Gällande korttidspermittering; måste det gälla all personal, eller kan man undanta vissa nyckelfunktioner eller ledningsgruppen? Är det någon skillnad om man är kollektivanställda eller inte?

  Om företaget inte är bundet av kollektivavtal måste som bekant minst 70% av de anställda på driftenheten komma överens med arbetsgivaren. Det är bara de som ingår avtal om korttidsarbete som ska reducera sin arbetstid så jag föreställer mig att det går att styra vilka bolaget ingår avtalet med och vilka man avstår från att ingå avtal med.

  För den som har kollektivavtal finns möjlighet till större flexibilitet mellan olika yrkesgrupper.

  • Fredrik Nordlöf, Delphi Stockholm
 • Måste minst 70% av ALLA anställda på driftsenheten signa (har ej kollektivavtal) och minst 70% av alla gå ner i tid - även om det bara är en befattning ´/arbetsgrupp som inte har saker att göra (dvs kanske totalt 30% av de anställda totalt).

  Ja, alla de som ingår avtal om korttidsabete ska också följa det.

  • Fredrik Nordlöf, Delphi Stockholm
 • Ang sjukpenningen -ska den anställde anmäla sig från dag 1 på försäkringskassan eller skall arbetgivaren tvingas ligga ute med sjuklönen?’

  Bolaget ligger ute med sjuklönen och den återbetalas sedan till skattekontot. Försäkringskassan uppger på sin hemsida att de ber att få återkomma om de praktiska detaljerna.

  • Fredrik Nordlöf, Delphi Stockholm
 • Verksamhet som finansieras med offentliga medel kan inte införa korttidsarbete. Men, hur fungerar det för kommunala aktiebolag som bedriver affärsverksamhet?

  Enligt redan gällande lagstiftning om stöd vid korttidsarbete så undantas från lagens tillämpning juridiska personer över vilka kommuner har ett direkt eller indirekt rättsligt bestämmande inflytande, såvida inte verksamheten avser affärsverksamhet. Kommunala aktiebolag som bedriver affärsverksamhet omfattas alltså av lagen och kan införa korttidsarbete.

  • Magnus Berterud, Delphi Stockholm
 • Finns det risk att bolag inte får bidrag för korttidspermittering från tillväxtverket om man tar in en konsult (HR eller jurist) för att stötta i hanteringen av ansökan eller i hur bolaget i övrigt kan spara pengar?

  En av förutsättningarna för stöd är att arbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. Vilka åtgärder som kan anses tillgängliga får bedömas i varje enskilt fall och utifrån förhållandena hos den aktuella arbetsgivaren. Jag kan dock inte tänkta mig att enbart det faktum att arbetsgivaren anlitar en konsult för att stötta i hanteringen av ansökan eller i hur bolaget i övrigt kan spara pengar skulle innebära att stöd inte beviljas.

  • Magnus Berterud, Delphi Stockholm
 • Vi jobbar med flextid, hur funkar det? Är det alltså med 20% permittering 80% arbetsgrad på dags-, vecko- eller månadsnivå som gäller för varje enskild medarbetare?

  En arbetsgivare som fått preliminärt stöd är skyldig att göra en avstämning för att fastställa slutligt stöd. Avstämningen innebär en jämförelse och bedömning av om den genomsnittliga arbetstids- och löneminskningen som har tillämpats överensstämmer med de angivna nivåerna i lagen och de avtal som slutits. Sådan avstämning ska göras vid utgången av den tredje kalendermånaden från den tidpunkt stödperioden inleddes och därefter senast var tredje månad. Det viktiga är alltså att den genomsnittliga arbetstids- och löneminskningen som tillämpats för varje enskild medarbetare fram till sådan avstämningstidpunkt motsvarar angivna nivåer. I annat fall kan arbetsgivaren bli återbetalningsskyldig.

  • Magnus Berterud, Delphi Stockholm

   

 • Om man inte har kollektivavtal och då inhämtar godkännande från 70% av medarbetarna som påverkas inom driftsenheten, kan man göra detta retroaktivt? Alltså konkret idag avtala om att arbetsminskningen skall börja gälla t.ex den 16:e mars?

  Ja, så förstår jag det. I sådant fall är det givetvis viktigt att beakta att den genomsnittliga arbetstids- och löneminskningen som tillämpats för varje enskild medarbetare fram till första avstämningstidpunkten likväl motsvarar de angivna nivåerna i lagen och de avtal som slutits, trots att medarbetarna arbetat ordinarie arbetstider och erhållit full lön från den 16 mars fram till idag. Se svar på fråga 13 ovan.

  • Magnus Berterud, Delphi Stockholm
 • Gäller korttidspremitteringen veckovis eller kan man t ex under 10 veckor jobba heltid 6 veckor och inget under 4 veckor, dvs reducera med 40% över en tioveckorsperiod? Är detta att likställa med 40% korttidspermottering?

  Det är fullt möjligt att arbetstagarna arbetar olika mycket under olika veckor. En arbetsgivare som fått preliminärt stöd är skyldig att göra en avstämning för att fastställa slutligt stöd. Avstämningen innebär en jämförelse och bedömning av om den genomsnittliga arbetstids- och löneminskningen som har tillämpats överensstämmer med de angivna nivåerna i lagen och de avtal som slutits. Sådan avstämning ska göras vid utgången av den tredje kalendermånaden från den tidpunkt stödperioden inleddes och därefter senast var tredje månad. Det viktiga är alltså att den genomsnittliga arbetstids- och löneminskningen som tillämpats för varje enskild medarbetare fram till sådan avstämningstidpunkt motsvarar angivna nivåer. I annat fall kan arbetsgivaren bli återbetalningsskyldig.

  • Rebecka Thörn, Delphi Malmö, rebecka.thorn@delphi.se

   

 • Räcker det att man sagt upp konsultavtalen för att få stödet, alltså konsulter kan fortfarande arbeta under uppsägningstiden?

  Jag förutsätter att du avser att konsulten sägs upp i enlighet med den uppsägningstid som har avtalats vid avtalets ingående (och inte längre uppsägningstid). En uppsagd konsult kan i så fall arbeta vidare under uppsägningstiden förutsatt att bolaget under uppsägningstiden ändå måste betala för konsulten.

  • Rebecka Thörn, Delphi Malmö, rebecka.thorn@delphi.se

   

 • Kan en privat arbetsgivare, som bedriver vårdverksamhet som normalt genomförs av det offentliga, där företaget enbart får betalt (till mer än 50% av regioner) efter utfört arbete d.v.s. per genomförd tjänst enligt LOU-avtal ta del av stödet?

  Ett bolag kan inte komma ifråga för statligt stöd om verksamheten huvudsakligen är finansierad av allmänna medel och där det enligt en offentligrättslig reglering ankommer på det allmänna att tillhandahålla verksamheten. Om båda dessa rekvisit är uppfyllda bör statligt stöd inte beviljas.

  • Rebecka Thörn, Delphi Malmö, rebecka.thorn@delphi.se

   

 • Om säljare ute i landet räknas till samma driftsenhet som huvudkontoret - är det då 70% av ALLA medarbetare som ska ingå korttidsarbete, även om det är enbart säljarna som inte har arbete att utföra? Eller minst 70% av gruppen säljare?

  Begreppet driftsenhet ska som utgångspunkt tolkas ur ett geografiskt perspektiv, alltså ett bolag med kontor i Stockholm och Göteborg har två skilda driftsenheter. I vissa fall kan ett mer organisatoriskt synsätt användas, vilket då skulle innebära att alla säljare anses tillhöra en och samma driftsenhet. Utgångspunkten är alltså att varje ort där ni har en säljare utgör en egen driftsenhet, förutsatt att säljarna anses ha sin arbetsplats förlagd till den orten. Om det bara finns en säljare på orten, och inga övriga anställda, skulle detta innebära att säljaren utgör 100 procent av den ortens driftsenhet. För att kunna göra en bedömning avseende just er verksamhet behövs mer information om er organisation.

  • Rebecka Thörn, Delphi Malmö, rebecka.thorn@delphi.se
 • Driftsenhetskonceptet för oss som driver konsultföretag, hur funkar det? Ponera att 40% av företagets konsulter arbetat mot en kund och att vi vill applicera korttidsarbete för dem - medans 60% av medarbetarna arbetar hos ännu ej påverkade kunder.

  Begreppet driftsenhet ska som utgångspunkt tolkas ur ett geografiskt perspektiv, alltså ett bolag med kontor i Stockholm och Göteborg har två skilda driftsenheter. Undantagsvis kan ett mer organisatoriskt synsätt användas. Förutsatt att samtliga konsulter tillhör ett och samma kontor på en geografisk ort, krävs alltså att minst 70 procent av samtliga konsulter skriver under och deltar i korttidsarbetet.

  • Rebecka Thörn, Delphi Malmö, rebecka.thorn@delphi.se

   

   

 • Om man ändå blir tvungen att säga upp arbetstagaren under korttidsarbetet pga arbetsbrist – gäller ordinarie regler gällande arbetsgivarens varselskyldigheter? (har kollektivavtal)

  Ja.

  • Rebecka Thörn, Delphi Malmö, rebecka.thorn@delphi.se
 • Om man har säljare, enbart en per ort runt om i Sverige - vad innebär då "minst 70%" reducerar sin arbetstid? Ska man istället räkna att alla säljare i Sverige är en driftsenhet i detta fall?

  Begreppet driftsenhet ska som utgångspunkt tolkas ur ett geografiskt perspektiv, alltså ett bolag med kontor i Stockholm och Göteborg har två skilda driftsenheter. I vissa fall kan ett mer organisatoriskt synsätt användas, vilket då skulle innebära att alla säljare anses tillhöra en och samma driftsenhet, även om det är ovanligt. Utan att ha närmare information kring er organisation skulle jag säga att driftsenhet i ert fall ska bestämmas utifrån det geografiska perspektivet. Detta innebär att varje ort där ni har en säljare utgör en egen driftsenhet, förutsatt att säljarna anses ha sin arbetsplats förlagd till den orten. I praktiken innebär detta att en säljare utgör 100 procent av den ortens driftsenhet.

  • Emma Bädicker, Delphi Göteborg

   

 • Behöver man följa LAS vid korttidsarbete?

  Jag är inte helt med på vad som menas med frågan.

  Är frågan om LAS gäller för arbetstagare som deltar i korttidsarbete är svaret ja. Ta exemplet att det uppstår en arbetsbristsituation under perioden med korttidsarbete, då måste arbetsgivaren följa reglerna i LAS vid eventuella uppsägningar, såsom ordinarie turordningsregler.

  • Emma Bädicker, Delphi Göteborg
 • Vi har en säljkår som varje månad avlönas med dels fast månadslön men även en stor del månatlig och regelbunden provision. Hur tolkar ni vad som skall ingå i beräkningen vid underlag jämförelsemånad vid korttidspermittering

  Med ordinarie lön avses den regelmässigt utgående kontanta lön per månad som arbetstagaren skulle ha haft under stödmånaden om han eller hon inte hade deltagit i korttidsarbete. Med detta avses att sådana ersättningar som normalt ingår i den månatliga lönen ska räknas med, även provision. Bonus, provision och ersättning för övertidsarbete ska dock inte räknas med om det inte utgår regelmässigt. Ersättning till den del som överstiger lönetaket på 44 000 kronor räknas inte med.

  • Emma Bädicker, Delphi Göteborg
 • Hej, gällande driftsenhet och korttidspermittering. Ett konsultbolag har 50 konsulter varav 10 på samma företag som nu har tappat sina uppdrag. Kollektivavtal saknas. Måste samtliga inkl i permittering? Även de som har fullt upp?

  Det går inte att beräkna 70 procent på de 10 konsulter som inte har något att göra, utan beräkningen måste göras utifrån det totala antalet anställda. Om alla 50 konsulter tillhör en och samma driftsenhet behöver det vara minst 70 procent av samtliga konsulter som skriver under och deltar i korttidsarbetet, vilket för er del innebär att minst 35 anställda måste gå med på korttidsarbete. Även de som har fullt upp kan alltså ingå i korttidsarbetet om de går med på det.

  • Emma Bädicker, Delphi Göteborg

   

 • Jag representerar ett bolag utan kollektivavtal. Vi funderar på att korttidspermittera. Måste vi avsluta provanställda som vi egentligen behöver för verksamheten?

  Ja. Det finns ett krav på att arbetsgivaren måste vidta andra möjliga åtgärder för att minska sina arbetskraftskostnader. I det ingår att säga upp personer med provanställning, även om de behövs för verksamheten.

  • Emma Bädicker, Delphi Göteborg

   

 • Om företaget går i konkurs under korttidsarbetet, påverkar det lönegarantin?

  Vid konkurs har anställda rätt till ersättning från den statliga lönegarantin för vissa obetalda lönefordringar. Det är i dagsläget osäkert hur de nya reglerna om korttidsarbete eventuellt kan komma att påverka omfattningen av lönegarantin vid konkurs. Konkursförvaltaren beslutar ensamt genom myndighetsutövning om lönegaranti och sådant beslut kan överklagas.

  • Hanna Ericson, Delphi Linköping

   

 • Hur gäller GDPR kundservice och supportarbete hemifrån där man tar samtal och besvarar mailfrågor från kunder och säljare där uppgifter samt foto finns på den som ringer in. andra i hushållet, hantverkare mfl kan ev. se bild samt höra samtal.

  GDPR gäller på samma sätt oavsett om arbetstagaren utför arbetet i arbetsgivarens lokaler eller på distans. Det bolag som är personuppgiftsansvarigt har alltså ansvar för att personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR när arbete utförs på distans. Distansarbete innebär helt klart ett sårbart läge sett ur ett dataskyddsperspektiv. Arbetsgivaren behöver därför ha en tydlig strategi för hur GDPR ska följas vid distansarbete, så att andra personer såsom familjemedlemmar inte kan ta del av exempelvis kunders personuppgifter.

  Det är klokt att se över bolagets tekniska lösningar för skydd av personuppgifter och se till att dessa fungerar väl även vid distansarbete. Nu är det också tid att ta fram eller uppdatera befintliga policyer och riktlinjer för hur personuppgifter ska behandlas vid distansarbete. Se också över era sekretessavtal som kan innehålla bestämmelser om behandling av personuppgifter. Glöm inte att regelbundet informera anställda om de regler som finns för personuppgiftsbehandling och hänvisa till dokument där de anställda kan ta del av mer information.

   

  • Emma Bädicker, Delphi Göteborg